Elwoods rally


Stadgar för Föreningen Lovö Vävare

§1 MÅL OCH INRIKTNING
Lovö Vävare bildades 22 oktober 1971.
Lovö Vävare är en ideell förening.
Lovö Vävare har till ändamål att befrämja medlemmarnas intresse i konsthantverk. Lovö Vävare anordnar utbildningar, föreläsningar och träffar samt håller utrustning för vävverksamhet m.m. för sina medlemmar.

§2 MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT
Inträde beviljas den som stöder Lovö Vävares mål och inriktning. Styrelsen tillstyrker / avstyrker inträde. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som ej betalt årsavgiften senast den 30 september får anses ha begärt sitt utträde.
Hedersmedlem, som stödjer och verkar för Lovö Vävares mål och inriktning, utses av årsmötet och befrias från medlemsavgift. Medlem erlägger en årsavgift. Juniorer, under 25 år erlägger en reducerad avgift.

§3 ÅRSMÖTET
Lovö Vävare håller årsmöte varje år före mars månads utgång. När så erfordras kallas till extra möte.
Kallelse sänds ut senast 14 dagar innan mötet.
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  • Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse
  • Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning
  • Fastställande av budget och medlemsavgift

 

§4 STYRELSE
Lovö Vävares angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 6 ledamöter, högst 8, alla ordinarie.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare samt övriga ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande.
Ordförande väljs på en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år med växelvis avgång.

§5 REVISORER
Lovö Vävares revisorer skall

  • Granska och kontrollera verksamheten och räkenskaperna
  • Ta del av handlingar och protokoll
  • På årsmötet avge en undertecknad revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes.

Handlingar och protokoll skall vara tillgängliga för revisorerna minst en månad före årsmötet.
Två revisorer varav en sammankallande väljs för en tid av ett år.
En revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.
Styrelsens ledamöter får ej deltaga vid val av revisorer och revisorssuppleant.

§6 VALBEREDNING
Valberedningen skall till årsmötet ge förslag till val av ordförande, styrelse och revisorer.
Två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande väljs för en tid av ett år.

§7 BESLUT
Beslut fattas med öppen omröstning om ej sluten omröstning har begärts.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval, då lotten avgör.

§8 VERKSAMHETSÅR
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§9 STADGEÄNDRING
Stadgeändring får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar skall godkänna förslaget.

§10 UPPLÖSNING
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt hantverksbefrämjande ändamål. 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar skall godkänna förslaget.
Beslut om upplösning av föreningen skall ske vid ordinarie årsmöte.

Dessa stadgar godkändes av årsmötet 18 februari 2004.